Polityka prywatności

Cześć! Na tej stronie znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookie i innych technologii w związku z korzystaniem przez Ciebie z mojego Serwisu dostępnego pod adresem www.fitfreakmom.pl oraz z prowadzonych przeze mnie profili w mediach społecznościowych. 

Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich moich witryn internetowych lub usług, które zawierają do niej odesłanie. W razie pytań związanych z Polityką prywatności pisz śmiało na marta@fitfreakmom.pl. 

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • 1 Postanowienia Ogólne
 1. Administratorem danych jest Fitfreakmom Marta Moszczyńska – Trener Personalny, ul. Marii 11/6, 05-800 Pruszków, NIP: 8381602147. 
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 4. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”.
 5. Szanuję prawo do prywatności i dbam o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 6. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie internetowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 • 2 Definicje
 1. Poniżej znajdują się najważniejsze definicje, abyś mógł/mogła lepiej zrozumieć informacje zawarte w Polityce prywatności.

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, jak również na podstawie jednego bądź kilku szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, numer identyfikacyjny, oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie i innej podobnej technologii; dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO.

Konto – konto Użytkownika będącego klientem założone w Serwisie, które umożliwia dostęp do zakupionych produktów lub usług.

Pliki cookie – popularnie zwane ciasteczkami – dane informatyczne zapisywane w postaci plików tekstowo-numerycznych, które są umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Takim urządzeniem końcowym może być np. telefon komórkowy, laptop, tablet. 

Wyróżniamy pliki cookie własne oraz pliki cookie podmiotów trzecich. 

 • Pliki cookie własne – wykorzystuję je w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu. 
 • Pliki cookie podmiotów trzecich – mój Serwis, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookie pochodzących od tych podmiotów.

Podstawowe typy plików cookie: 

 • niezbędne pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w celu dostarczenia Tobie usług oraz funkcjonalności dostępnych w Serwisie. Niezbędne pliki cookie mogą być przeze mnie instalowane za pośrednictwem Serwisu.
 • funkcjonalne pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w celu zapamiętywania i dostosowania Serwisu do dokonanych przez Ciebie wyborów np. w zakresie ustalenia preferencji językowych. Funkcjonalne pliki cookie mogą być instalowane za pośrednictwem Serwisu przeze mnie lub przez podmioty trzecie, z usług których korzystam.
 • analityczne pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w celu pozyskania m.in.: informacji o liczbie wizyt i źródeł ruchu w Serwisie, poprawy wydajności Serwisu. Analityczne pliki cookie mogą być instalowane za pośrednictwem Serwisu przeze mnie lub przez podmioty trzecie, z usług których korzystam. 
 • marketingowe pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w celu dopasowania wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań. Marketingowe pliki cookie mogą być instalowane za pośrednictwem Serwisu przeze mnie lub przez podmioty trzecie, z usług których korzystam.
 • wydajnościowe pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w celu zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajnościowych Serwisu. Wydajnościowe pliki cookie mogą być instalowane za pośrednictwem Serwisu przeze mnie lub przez podmioty trzecie, z usług których korzystam. 
 • inne pliki cookie – wykorzystuję również inne pliki cookie, które nie mają charakteru niezbędnego. Są to między innymi pozostałe pliki cookie mediów społecznościowych. Inne pliki cookie mogą być instalowane przeze mnie za pośrednictwem Serwisu lub przez podmioty trzecie, z usług których  korzystam.

Wykorzystywanie plików cookie innych niż niezbędne pliki cookie oraz przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystywaniem tych plików jest uzależnione od uzyskania Twojej zgody. Zgoda ta może być wycofana w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Polityka prywatności – niniejszy dokument.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Serwis – moja strona internetowa pod adresem www.fitfreakmom.pl oraz wszystkie jej podstrony.

Usługa społeczeństwa informacyjnego – każda usługa normalnie świadczona za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie usługobiorcy. W Polsce usługa społeczeństwa informacyjnego określana jest jako usługa świadczona drogą elektroniczną; usługa w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.). 

Ustawa – prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym (Dz.U. Nr 171 poz. 1800 ze zm.).

 • 3. Administrator Danych
 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz konto w moim Serwisie (jesteś moim klientem i masz założone w Serwisie konto, które umożliwia dostęp do zakupionych produktów lub usług), to przetwarzam Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
  d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jestem ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: marta@fitfreakmom.pl .
 5. Zastrzegam sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują mnie do retencji danych.
 6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 9. Wdrożona jest pseudonimizacja, szyfrowanie danych oraz mam wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizuję skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przeze mnie albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracuję.
 • 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
 1. Twoje dane osobowe są przetwarzane przeze mnie na podstawie zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO) w celu:
 • zapisywania danych w funkcjonalnych, analitycznych, reklamowych lub innych plikach cookie
 • wykorzystywania plików cookie do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstron, a także gromadzenia danych z Serwisu
 • umożliwienia komentowania wpisów blogowych w Serwisie
 • umożliwienia wydawania opinii o moim produkcie lub usłudze
 • kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem aplikacji do komunikacji na odległość – w zakresie danych osobowych innych niż dane osobowe zwykłe
 • kierowania reklamy w mediach społecznościowych
 • kierowania reklamy w Serwisie
 • umożliwienia udziału w webinarze lub szkoleniu online
 • wysyłania newslettera – w zakresie danych podanych fakultatywnie (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne)
 • udzielenia rabatu, przekazywania kodów rabatowych
 • informowania o promocjach i ofertach
 • wysyłania ofert handlowych
 1. Twoje dane osobowe są przetwarzane przeze mnie z uwagi na niezbędność zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO) lub podjęcia działań na żądanie w celu:
 • zapisywania danych w niezbędnych plikach cookie, wykorzystywania plików cookie do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstron, a także gromadzenia danych z Serwisu
 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w Serwisie, w tym w celu świadczenia usługi związanej z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie oraz usługi związana z tworzeniem newslettera
 • dostarczania treści cyfrowych w zamian za dane osobowe
 • kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem aplikacji do komunikacji na odległość 
 • przesyłania ofert handlowych
 • przyjęcia i realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia 
 • wykonania usługi lub realizacji zawartej z Tobą umowy
 • założenia i zarządzania Twoim kontem Serwisie
 • rozpatrzenia złożonej przez Ciebie reklamacji 
 • rozpatrzenia złożonego przez Ciebie odstąpienia od umowy zawartej na odległość
 1. Twoje dane osobowe są przetwarzane z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążącego na mnie w celu:
 • zapewnienia rozliczalności i wykazania spełnienia nałożonych na mnie obowiązków prawnych takich jak dokumentacja wynikająca z RODO
 • rozpatrzenia złożonej przez Ciebie reklamacji 
 • rozpatrzenie złożonego przez Ciebie odstąpienia od umowy zawartej na odległość
 • wystawienia paragonu, faktury lub rachunku
 • spełnienia innych obowiązków prawnych nałożonych na mnie wynikających z przepisów podatkowo-rachunkowych, w tym przechowywania dokumentacji księgowej w celach archiwalnych
 1. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu:
 • zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu 
 • zarządzania Serwisem, w tym poprawy jego funkcjonalności i wydajności działania
 • tworzenia baz danych
 • obsługi mojego konta w portalu Instagram pod nazwą Fitfreakmom i wchodzenia w interakcje z Użytkownikami na tym profilu
 • obsługi mojego fanpage w portalu Facebook pod nazwą Fitfreakmom i wchodzenia w interakcje z Użytkownikami na tej stronie 
 • kierowania reklamy w mediach społecznościowych
 • kierowania reklamy w Serwisie 
 • kierowania do Ciebie treści marketingowych w ramach prowadzonego przeze mnie newslettera 
 • prowadzenia badań i analiz Serwisu, między innymi pod kątem funkcjonalności i poprawy jego działania, a także satysfakcji z oferowanych przeze mnie usług i produktów
 • badania skuteczności realizowanych przeze mnie kampanii sprzedażowo-reklamowych
 • kontaktowania się z Tobą w szczególności w celu uzyskania informacji zwrotnej o zakupionym produkcie lub usłudze
 • przechowywania nieopłaconych zamówień
 • ochrony moich praw polegającym na ustaleniu, dochodzeniu moich roszczeń lub obrony przed roszczeniami innych osób 
 • statystycznym i analitycznym, w tym prowadzeniu analiz Twojej aktywności w Serwisie, sposobu korzystania przez Ciebie z utworzonego w Serwisie konta oraz analizy Twoich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności w Serwisie
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą posłużyć mi do wykazania faktów.
 • 4 Twoje prawa
 1. Przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

Prawo dostępu do danych osobowych 
Masz prawo żądania informacji na temat przetwarzanych przeze mnie danych osobowych. Na tej podstawie przekażę Ci informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym informacje, w jakich celach oraz na jakich podstawach prawnych przetwarzam Twoje dane osobowe. 

Prawo żądania sprostowania danych
Masz prawo żądania usunięcia nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych, jak również ich uzupełnienia, jeżeli są one niekompletne. 

Prawo otrzymania kopii danych 
Masz prawo uzyskania kopii przetwarzanych przeze mnie Twoich danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych
Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania celu lub celów, dla których zostały przeze mnie zebrane.

Prawo do ograniczenia przetwarzania 
Masz prawo żądania ode mnie zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych. 

Prawo to przysługuje w następujących przypadkach: 

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych
 • nie chcesz usunięcia Twoich danych osobowych
 • Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w jakich zostały przeze mnie zgromadzone, ale nie mogę ich usunąć z uwagi na obowiązujące przepisy prawa 
 • Wniosłeś(-aś) sprzeciw wobec przetwarzania danych i czekasz na wydanie decyzji w tej sprawie

Prawo do przenoszenia danych
Jeżeli przetwarzam Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, to masz prawo wystąpić do mnie, abym wydała Ci Twoje dane osobowe w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. W ramach tego uprawnienia masz możliwość poproszenia mnie, abym przesłała Twoje dane osobowe innemu podmiotowi pod warunkiem, że zarówno ja, jak i ten podmiot trzeci posiadamy odpowiednie możliwości techniczne. 

Prawo sprzeciwu 
Masz prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które przetwarzam w celach marketingowych na podstawie mojego uzasadnionego interesu. W takiej sytuacji nie musisz uzasadniać swojego sprzeciwu. 

Masz również prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które przetwarzam w celach innych niż cel marketingowy na podstawie mojego uzasadnionego interesu. W takiej sytuacji musisz wskazać przyczyny złożenia sprzeciwu, które muszą być związane z Twoją szczególną sytuacją, w której się znalazłeś(-aś). 

Prawo do wycofania zgody 
Jeżeli przetwarzam Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, to masz prawo do jej wycofania. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie przeze mnie Twoich danych osobowych, którego dokonałam w okresie, w którym ta zgoda obowiązywała (istniała). 

Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uznasz, że przetwarzam Twoje dane osobowe niezgodnie z przepisami RODO lub innymi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pamiętaj!
Twoje uprawnienia nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji swoich praw możesz się do mnie odezwać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marta@fitfreakmom.pl lub pocztą tradycyjną na adres Fitfreakmom Marta Moszczyńska – Trener Personalny, ul. Marii 11/6, 05-800 Pruszków. We wniosku wskaż proszę z jakiego prawa korzystasz i jakie czynności powinnyśmy podjąć.

 • 5 Okres przechowywania danych
 1. Przechowuję Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym: 

Newsletter 
Dane osobowe przetwarzane w związku z zapisaniem się przez Ciebie na listę subskrybentów mojego newslettera – przez okres funkcjonowania newslettera lub do czasu cofnięcia zgody, lub rozwiązania Umowy.

Formularz kontaktowy 
Twoje dane osobowe przetwarzane w związku wykorzystywaniem przez Ciebie formularza kontaktowego – przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania.

Formularz opinii
Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z wykorzystywaniem przez Ciebie formularza opinii – przez okres istnienia Serwisu.

Zgoda w pozostałych przypadkach 
Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z wykorzystywaniem innych funkcjonalności Serwisu przetwarzane na podstawie Twojej zgody – do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania. 

Mój uzasadniony interes
Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu – do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.

Obowiązki prawne
Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z obowiązkiem wykonania przeze mnie obowiązków prawnych – przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego, rachunkowego, RODO.

Media społecznościowe 
Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z wykorzystywaniem przeze mnie z platform społecznościowych, w tym korzystaniem z funkcjonalności tych aplikacji – przez okres istnienia stron firmowych lub kont na danym portalu społecznościowym. 

Cele analityczne 
Twoje dane osobowe przetwarzane do celów analitycznych oraz w związku z administrowaniem Serwisem – do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności tychże danych, lub wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. 

Dochodzenie lub obrona roszczeń 
Twoje dane osobowe będą dodatkowo przetwarzane w celu ochrony moich praw polegającym na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami innych osób zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń.

 • 6 Wymóg podania danych
 1. Nie musisz podawać mi swoich danych osobowych. 
 2. Ich podanie jest dobrowolne. 
 3. Jeżeli jednak nie podasz mi swoich danych osobowych, to może to skutkować brakiem możliwości skorzystania z danej funkcjonalności mojego Serwisu, dostępu do określonych treści lub niemożliwością wykonania przeze mnie usługi czy zrealizowania złożonego przez Ciebie zamówienia.
 • 7 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
 1. Analizuję dane osobowe subskrybentów newslettera, historię otwierania i przeglądania newslettera, historię przeglądania Serwisu, historię transakcji dokonywanych w ramach Serwisu, historię aktywności na profilach mediów społecznościowych, na platformach Instagram, Facebook. 
 2. Informacje te analizuję w sposób zautomatyzowany na zasadach oferowanych przez dostawców tych usług lub platform. Moja analiza danych nie wywołuje jednak wobec Ciebie skutków prawnych lub w podobny sposób nie wpływa istotnie na Twoją sytuację, w tym Twoje prawa lub wolność.
 3. Wykorzystuję również narzędzia marketingowe, które w zależności od zebranych informacji w ramach posiadanych mechanizmów śledzących mogą podejmować określone działania. W ramach narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych mogę wykorzystywać tzw. reklamę behawioralną, które polega na spersonalizowaniu przekazu reklamowego na podstawie podejmowanych przez Ciebie działań. Działania te nie wywołują jednak wobec Ciebie skutków prawnych lub w podobny sposób nie wpływają istotnie na Twoją sytuację, w tym Twoje prawa lub wolność, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji i nie wpływają na warunki zawartej ze mną umowy. 
 4. Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie przeze mnie Twoich preferencji w celu dostosowania tworzonych przeze mnie treści, ofert lub komunikatów do preferencji zbiorczych.
 1. Pliki cookie oraz podobna technologia
 • 1. Pierwszy wizyta w Serwisie
 1. Podczas pierwszej wizyty w moim Serwisie wyświetlam Ci komunikat na temat plików cookie. Komunikat ten informuje Cię o celach w jakich wykorzystuję pliki cookie, ich rodzaju, a dodatkowo pytam Cię o zgodę na ich wykorzystywanie. 
 • 2. W jakim celu wykorzystuję pliki cookie?
 1. Wykorzystuję pliki cookie w celu:
 • dostarczenia usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług
 • prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym usprawnienia nawigacji
 • zapamiętania preferencji dotyczących plików cookie
 • zapewnienia bezpieczeństwa oraz zarządzania Serwisem
 • badań statystycznych i analitycznych, w celach marketingowych
 • łączenia z portalami społecznościowymi
 • prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego
 • 3. Co się stanie, jeśli wyrazisz zgodę na pliki cookie?
 1. Dzięki temu, że wyrazisz zgodę na wykorzystanie plików cookie mój Serwis i jego funkcjonalności będą działały prawidłowo. 
 2. Dzięki plikom cookie otrzymam również więcej informacji o Tobie. Przykładowo dzięki temu, że wyrazisz zgodę na wykorzystywanie funkcjonalnych plików cookie, Serwis będzie w stanie wyfiltrować aktywność podejmowaną przez boty. Jeżeli wyrazisz zgodę na analityczne pliki cookie, to dzięki temu uzyskam informacje na temat liczby Twoich wizyt w Serwisie. 
 3. Bez względu na rodzaj plików cookie, ich akceptacja powoduje, że w pamięci wykorzystywanego przez Ciebie urządzenia (np. tabletu, komputera, telefonu) zostanie utrwalona informacja dotycząca danego pliku. Nie będziesz mieć kontroli nad tą informacją. 
 • 4. Jak możesz zarządzać plikami cookie?
 1. Masz możliwość zarządzania plikami cookie. Możesz to uczynić poprzez:
 • dokonanie ustawień podczas pierwszej wizyty w Serwisie z poziomu baneru, który Ci wyświetlimy
 • zarządzanie plikami cookie z poziomu przeglądarki internetowej. W tym celu postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi przez daną przeglądarkę internetową
 • każdorazowe usuwanie plików cookie z wykorzystywanego przez Ciebie urządzenia 
 • uniemożliwienie przechowywania plików cookie
 • wykorzystanie trybu incognito

Pamiętaj!
Jeżeli wejdziesz na mój Serwis wykorzystując telefon i dokonasz ustawień plików cookie, to ustawienia zostaną zapisane tylko na Twoim telefonie. Jeżeli skorzystasz z innego urządzenia, np. komputera, to musisz ponownie określić swoje preferencje dotyczące wykorzystywania przeze mnie plików cookie. 

III. Wykorzystywane narzędzia i funkcjonalności

 1. W celu usprawnienia prowadzonej przeze mnie działalności w Serwisie wykorzystuję następujące narzędzia: 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zapewniam możliwość skontaktowania się ze mną przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w moim Serwisie. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem tego formularza przekazujesz mi:

 • swoje imię
 • swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości 
 • treść wiadomości, w której możesz zawrzeć także inne dane osobowe. 

Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Możesz napisać do mnie na marta@fitfreakmom.pl. Podanie danych osobowych oznaczonych jako pola obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia oraz obsługi Twojego zapytania. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości skorzystania z formularza kontaktowego lub obsługi zapytania. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA W SKLEPIE

Składając zamówienie w moim sklepie dostępnym w Serwisie musisz podać następujące dane osobowe: imię i adres e-mail. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą należy podać nazwę firmy, NIP, adres oraz region. Dane osobowe przetwarzam w celu realizacji Twojego zamówienia, zawarcia Umowy, a także realizacji obowiązków prawnych takich jak dokonanie rozliczeń podatkowo-księgowych. 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE 

Posiadam profile społecznościowe na portalu Facebook i Instagram. Dane osobowe podawane w mediach społecznościowych będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania tymi profilami, komunikowania się z Tobą, w tym w celu udzielania odpowiedzi na Twoje pytania, jak również w celach statystycznych i analitycznych, wchodzenia w interakcje, informowania o organizowanych przeze mnie wydarzeniach, ciekawych informacjach, usługach i produktach, jak również tworzenia społeczności w ramach danego profilu. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest mój prawnie uzasadniony interes.

Pamiętaj, że to ja ustalam zasady panujące na moim profilu na portalach społecznościowych. Jednakże musisz przestrzegać także regulaminów oraz zasad społeczności tychże platform.

Masz możliwość rezygnacji z obserwowania mojego profilu na danym kanale społecznościowym w każdej chwili. 

Przetwarzam także Twoje ogólnodostępne dane osobowe takie jak np. imię, nazwisko, nazwa profilu oraz informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu jako publiczne lub mi udostępnione. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych odbywa się przez właścicieli portali społecznościowych na warunkach zawartych w regulaminach tychże platform.

WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE 

W moim Serwisie wykorzystuję wtyczki kierujące do portali społecznościowych Facebook, Instagram. Przedmiotowe wtyczki są oznaczone logo danego serwisu społecznościowego.

Twoje dane osobowe są przesyłane do portali społecznościowych tylko wtedy, gdy podejmiesz aktywne działanie polegające na kliknięciu odpowiedniego przycisku wtyczki. Po naciśnięciu w ikonę z logo portalu społecznościowego przeglądarka internetowa rozpocznie połączenie z serwerami danego portalu społecznościowego, a Ty zostaniesz przekierowany do strony zewnętrznego dostawcy usługi, czyli właściciela danego serwisu społecznościowego. Jednocześnie przeglądarka internetowa, z której korzystasz nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami wybranego portalu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystaniem plików cookie podmiotów trzecich. Od momentu, w którym klikniesz daną wtyczkę, Twoje dane osobowe są przetwarzane na danym portalu społecznościowym, a właściciel portalu społecznościowego staje się współadministratorem Twoich danych osobowych. 

Od momentu aktywnego kliknięcia przycisku wtyczki, nie mamy wpływu na charakter oraz zakres danych osobowych gromadzonych przez właściciela danego portalu społecznościowego.

Musisz wiedzieć, że Twoje dane osobowe są przesyłane niezależnie od faktu czy posiadasz konto w danym portalu społecznościowym lub czy jesteś zalogowany. W przypadku, gdy jesteś zalogowany na danej platformie społecznościowej (np. Instagram), zebrane dane osobowe będą bezpośrednio przypisane do wykorzystywanego przez Ciebie konta (profilu).

NEWSLETTER 

Jeżeli chcesz zapisać się na mój newsletter, musisz przekazać mi swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu. Pole to jest obowiązkowe. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania newslettera. W celu dodania adresu e-mail do listy subskrybentów zostaniesz również poproszony o potwierdzenie zapisu. Potwierdzenie zapisu spowoduje dodanie Twojego adresu e-mail do mojej bazy danych listy mailingowej newslettera.

Subskrypcja newslettera oznacza, że wyrażasz zgodę na wysyłanie informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Potwierdzając zapis na newsletter wyrażasz zgodę na wykorzystanie przeze mnie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego moich produktów i usług, a także przekazywania informacji handlowych. Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do wysyłki newslettera. W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera. W ramach newslettera przekazywane są treści cyfrowe w zamian za dane osobowe. Na tej podstawie dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za dane osobowe.

Wykorzystywany przeze mnie system do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką Twoją aktywność i podejmowane przez Ciebie działania związane z przesyłanymi do Ciebie wiadomościami e-mail, w tym datę i godzinę otwarcia wiadomości, kliknięcie w linki umieszczone w wiadomości, moment wypisania się itd.

Używam aplikacji MailerLite do zarządzania listą subskrybentów marketingu e-mailowego i do wysyłania wiadomości e-mail do subskrybentów. MailerLite jest zewnętrznym dostawcą, który może gromadzić i przetwarzać Twoje dane osobowe przy użyciu standardowych technologii, aby pomóc mi monitorować i ulepszać mój newsletter. W związku z wykonywaniem usług do wysyłki newslettera wykorzystujemy pliki cookie, unikalne identyfikatory, sygnały nawigacyjne i podobne technologie śledzenia.

 1. Zmiany Polityki Prywatności
 1. Dążę do ciągłego ulepszania stosowanych procedur oraz zabezpieczenia danych osobowych, więc ta Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby zmieniania. Zachęcam Cię do regularnego sprawdzania treści tego dokumentu pod kątem jego aktualizacji. Najnowsza wersja Polityki prywatności jest zawsze publikowana w Serwisie.

Ostatnia aktualizacja: 11.01.2023 r.

Postaw mi kawę na buycoffee.to