Regulamin

SPRZEDAŻY KSiĄŻKI ELEKTRONICZNEJ “E-BOOK”

WWW.FITFREAKMOM.PL

§ 1. DEFINICJE

1. Ebook – książka w postaci elektronicznej mająca postać pliku elektronicznego, zapisanego w formacie PDF.

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin – niniejszy regulamin dotyczący zakupu treści cyfrowych.

5. Sklep internetowy/Sklep – wyodrębniona część serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.fitfreakmom.pl, za pomocą której Sprzedawca prowadzi sprzedaż Ebooka na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Sprzedawca – Marta Moszczyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Fitfreakmom Marta Moszczyńska Trener Personalny w Pruszkowie (05-800) przy ul. Marii 11/6, posiadająca nr NIP 8381602147 oraz REGON 380555551, adres e-mail: marta@fitfreakmom.pl, będąca przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców.

7. Znak wodny – unikatowy kod służący do zabezpieczenia Ebooka przed wykorzystaniem go niezgodnie z niniejszym Regulaminem i udzieloną licencją.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin okreSPRZEDAŻY KSIąŻKI ELEKTRONICZNEJ „E-BOOK”

WWW.FITFREAKMOM.PL

§ 1. DEFINICJE

1. Ebook – książka w postaci elektronicznej mająca postać pliku elektronicznego, zapisanego w formacie PDF.

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin – niniejszy regulamin dotyczący zakupu treści cyfrowych.

5. Sklep internetowy/Sklep – wyodrębniona część serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.fitfreakmom.pl, za pomocą której Sprzedawca prowadzi sprzedaż Ebooka na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Sprzedawca – Marta Moszczyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Fitfreakmom Marta Moszczyńska Trener Personalny w Pruszkowie (05-800) przy ul. Marii 11/6, posiadająca nr NIP 8381602147 oraz REGON 380555551, adres e-mail: marta@fitfreakmom.pl, będąca przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców.

7. Znak wodny – unikatowy kod służący do zabezpieczenia Ebooka przed wykorzystaniem go niezgodnie z niniejszym Regulaminem i udzieloną licencją.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klienta ze Sklepu, w tym w szczególności zasady i warunki dotyczące zakupu oraz dostarczania przez Sklep Ebooka.

2. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę i stanowi jego własność.

3. Klient dokonując zamówienia na zakup Ebooka zobowiązany jest oświadczyć, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonywania zakupów.

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Składanie zamówień następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu i podanie wszystkich wymaganych danych. Klient może podać także dane opcjonalne.

2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na wskazany przez Klienta adres mailowy przesyłana zostanie wiadomość mailowa zawierającą zakupiony Ebook

3. Korzystając ze Sklepu Klient zobowiązany jest w szczególności do:

3.1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,

3.2. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń mogących wpływać na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu,

3.3. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

3.4. zabezpieczenia swoich urządzeń, za pomocą których składa zamówienia, w programy antywirusowe oraz programy zapewniające aktualizacje oprogramowania.

§ 4. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (także niedziele i święta) z wyłączeniem przerw niezbędnych do przeprowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych albo wykonania innych czynności technicznych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, o czym informują komunikaty umieszczone na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep prezentuje rodzaj oferowanego Ebooka, w szczególności dostępne formaty plików, czas w jakim plik będzie dostępny do pobrania, cenę zakupu oraz szczegółowe postanowienia w zakresie udzielanej licencji, jeśli są one odmienne niż zasady, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

3. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien upewnić się czy wybrany przez niego format Ebooka będzie obsługiwany przez urządzenie elektroniczne, na którym chce z niego korzystać. W tym celu Klient powinien pobrać darmowy fragment pliku.

4. W celu złożenia zamówienia Klient wybiera format Ebooka, a następnie wybiera opcję „Dodaj do Koszyka” lub równoznaczną.

5. Przed ostatecznym złożeniem zamówienia Klient ma możliwość dokonywania zmian lub rezygnacji.

6. Zamówienie zostanie złożone z chwilą akceptacji Regulaminu oraz wyboru przez Klienta opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub równoznacznej.

7. Po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu płatności Sklep potwierdzi rejestrację zamówienia przesyłając na adres mailowy Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia wskazując rodzaj zakupionego Ebooka oraz jego cenę, format wybranego pliku, termin w jakim plik będzie możliwy do pobrania oraz szczegółowe warunki licencyjne jeśli występują.

8. Po dokonaniu przez Klienta płatności Sklep prześlę na adres poczty elektronicznej Klienta link umożliwiający pobranie Ebooka na urządzenie. Dostawa Ebooka następuje tylko i wyłącznie drogą elektroniczną i jest bezpłatna.

9. Umowę uważa się za zawartą z chwilą dokonania przez Klienta płatności w jeden ze sposobów oferowanych przez Sprzedawcę.

§ 5. PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskiej walucie.

2. Sprzedawca podaje ceny Ebooka na stronie internetowej Sklepu wskazując cenę netto oraz cenę brutto, tj. cenę uwzględniającą należny podatek od

towarów i usług (VAT).

3. Dodatkowe rabaty lub promocje mogą być naliczane po dodaniu Ebooka do Koszyka.

4. Ceną wiążącą jest cena widoczna w zakładce Koszyk w chwili składania zamówienia.

5. Klient ma prawo dokonać wyboru sposobu płatności za zamówiony Ebook spośród form udostępnionych przez Sklep.

6. Sposób płatności za zamówiony Ebook obsługiwany jest przez podmiot obsługujący płatności internetowe, a w szczególności za płatności za pośrednictwem karty kredytowej, transakcji z wykorzystaniem kodu BLIK, przelewu online oraz przelewu tradycyjnego.

7. W celu dokonania płatności, z chwilą złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty, Klient zostanie przekierowany na stronę internetową dostawcy systemu płatności on – line „Przelewy24.pl”. Zasady dokonywania płatności on – line zostały wskazane na stronie https://www.przelewy24.pl

8. W przypadku niedokonania płatności w terminie 14 dniu od złożenia zamówienia i potwierdzania przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę zamówienie zostanie anulowane i traktowane będzie jako nieistniejące.

§ 6. FAKTURA VAT

1. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne żądanie Klienta złożone podczas składania zamówienia.

2. W celu wystawienia faktury VAT Sklep może prosić o podanie niezbędnych danych w formularzu rejestracyjnym.

3. Sklep wystawia fakturę VAT po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności.

4. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej w formacie PDF na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia bez podania przyczyn.

2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć oświadczenie na piśmie lub drogą elektroniczną na adres mailowy dok@weddingdream.com. Klient może w tym celu skorzystać z wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni, zwróci Klientowi otrzymane płatności. Jeżeli Klient nie wskaże innej formy – zwrot płatności nastąpi w formie, w której Klient ją zrealizował.

6. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy.

7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, który wyraził wyraźną zgodę na udostępnienie przez Sprzedawcę Ebooka przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu Konsumenta przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy. Klient wyraża taką zgodę poprzez zaznaczenie stosownej opcji w chwili składania Zamówienia w zakładce Koszyk. W przypadku braku zgody Konsumenta na udostępnienie Ebooka przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, dostawa Ebooka nastąpi po upływie terminu na odstąpienie od umowy.

8. Klient nie będący Konsumentem nie może odstąpić o umowy ani rozwiązać jej w inny sposób jeżeli zapłacił choćby część za zakupiony Ebook lub pobrał zamówionego Ebooka.

§ 8.OCHRONA PRAW AUTORSKICH ORAZ LICENCJA

1. Ebook oferowany przez Sprzedawcę stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i objęte są ochroną przewidzianą przez te przepisy.

2. Ebook dostępny w Sklepie może być zabezpieczony unikatowym Znakiem wodnym albo innym powszechnie stosowanym sposobem zabezpieczenia treści cyfrowych.

3. Klient uprawniony jest do korzystania z zakupionego Ebooka tylko na użytek własny i w granicach przewidzianych w niniejszym Regulaminie i w udzielonej licencji.

4. Warunki udzielonej licencji wynikają z niniejszego Regulaminu lub ze szczegółowych warunków licencji dotyczących Ebooka, które mogą się różnić między sobą.

5. Klient nie jest uprawniony do:

5.1. ingerowania w treść Ebooka,

5.2. wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania Ebooka lub jego fragmentu w szczególności poprzez jego wydrukowanie, kopiowanie lub przepisanie,

5.3. usuwania technicznych zabezpieczeń Ebooka, w szczególności Znaku wodnego,

5.4. wykorzystywania Ebooka w celach komercyjnych,

5.5. oddawania Ebooka w najem, do używania lub korzystania osobom trzecim.

6. Klient nie ma prawa do udzielania dalszych licencji.

7. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami licencji. Dokonując akceptacji Regulaminu Klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia licencji. Powyższe dotyczy także szczegółowych warunków licencji, jeśli zaprezentowano je odrębnie wraz z Ebookiem w szczególności podczas składania zamówienia przez Klienta.

8. W przypadku wykrycia przez Sklep działań Klienta lub osób trzecich działających na zlecenie lub w porozumieniu z Klientem naruszających prawa autorskie do Ebooka, Sklep może dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.

§ 9. REKLAMACJE I SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja może być złożona w szczególności gdy:

2.1. Klient nie otrzyma linku do Ebooka oraz informacji o sposobie jego pobrania w terminie 12 godzin od dokonania zapłaty.

2.2. otrzymany plik Ebooka okaże się uszkodzony lub jego odtworzenie na właściwym do tego urządzeniu nie będzie możliwe.

3. Klient może złożyć reklamacje w formie pisemnej wysyłając reklamacje na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej marta@fitfreakmom.pl.

4. Sklep poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości mailowej.

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni wymieni Ebooka na wolnego od wad lub zwróci Klientowi równowartość uiszczonej ceny. Jeżeli Klient nie wskaże innej formy – zwrot płatności nastąpi w formie, w której Klient ją zrealizował.

6. Reklamacje należy zgłosić w terminie jednego roku od dnia pierwszego pobrania Ebooka. Reklamacje zgłaszane po upływie tego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/ sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Ebooka bez wad.

2. Sklep nie gwarantuje, że każde urządzenie elektroniczne prawidłowo odtworzy Ebooka, nawet jeżeli jego producent zapewnia o zgodności urządzenia z Ebookami zapisanymi w określonym formacie. W przypadku wątpliwości należy zapoznać się z instrukcją urządzenia końcowego i sprawdzić obsługiwany format plików.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia spowodowany Siłą wyższą.

4. Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o braku możliwości zrealizowania zamówienia z powodu wystąpienia Siły wyższej.

5. Jeżeli Siła wyższa wystąpi po dokonaniu płatności przez Klienta, a realizacja zamówienia nie będzie mogła zostać zrealizowana w terminie trzech dni roboczych od dnia zapłaty, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków w formie, w której Klient ją zrealizował, a umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działalność administratorów serwerów pocztowych Klienta, w szczególności za blokowanie przesyłania wiadomości mailowych na adres podany przez Klienta przy rejestracji, a także za blokowanie i usuwanie wiadomości mailowych przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu elektronicznym Klienta.

§ 11. DANE OSOBOWE

1. Sprzedawca pozostaje Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe Klienta podane w procesie składania zamówienia przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie

3. Więcej informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o prawach konsumenta.

2. Umowa sprzedaży Ebooka podlega prawu polskiemu.

3. Postanowienia Regulaminu ograniczające prawa Konsumentów wynikające właściwych przepisów prawa nie znajdują zastosowania w odniesieniu do Konsumentów.

4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży Ebooka jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyjątkiem umów zawartych z Konsumentami.

5. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zostają wyłączone. Postanowienie to nie odnosi się do umów zawieranych z Konsumentami.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z Ebooka. Postanowienie to nie odnosi się do umów zawieranych z Konsumentami.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2020 roku.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi dotyczącymi świadczenia usług oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.

9. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu przesyłając nową treść Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz udostępniając nową treść regulaminu na stronie internetowej Sklepu.

10. Do Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili składania Zamówienia.

11. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

formularz odstąpienia od umowyla zasady korzystania przez Klienta ze Sklepu, w tym w szczególności zasady i warunki dotyczące zakupu oraz dostarczania przez Sklep Ebooka.

2. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę i stanowi jego własność.

3. Klient dokonując zamówienia na zakup Ebooka zobowiązany jest oświadczyć, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonywania zakupów.

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Składanie zamówień następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu i podanie wszystkich wymaganych danych. Klient może podać także dane opcjonalne.

2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na wskazany przez Klienta adres mailowy przesyłana zostanie wiadomość mailowa zawierającą zakupiony Ebook

3. Korzystając ze Sklepu Klient zobowiązany jest w szczególności do:

3.1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy

prawa,

3.2. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń mogących wpływać na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu,

3.3. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

3.4. zabezpieczenia swoich urządzeń, za pomocą których składa zamówienia, w programy antywirusowe oraz programy zapewniające aktualizacje oprogramowania.

§ 4. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (także niedziele i święta) z wyłączeniem przerw niezbędnych do przeprowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych albo wykonania innych czynności technicznych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, o czym informują komunikaty umieszczone na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep prezentuje rodzaj oferowanego Ebooka, w szczególności dostępne formaty plików, czas w jakim plik będzie dostępny do pobrania, cenę zakupu oraz szczegółowe postanowienia w zakresie udzielanej licencji, jeśli są one odmienne niż zasady, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

3. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien upewnić się czy wybrany przez niego format Ebooka będzie obsługiwany przez urządzenie elektroniczne, na którym chce z niego korzystać. W tym celu Klient powinien pobrać darmowy fragment pliku.

4. W celu złożenia zamówienia Klient wybiera format Ebooka, a następnie wybiera opcję „Dodaj do Koszyka” lub równoznaczną.

5. Przed ostatecznym złożeniem zamówienia Klient ma możliwość dokonywania zmian lub rezygnacji.

6. Zamówienie zostanie złożone z chwilą akceptacji Regulaminu oraz wyboru przez Klienta opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub równoznacznej.

7. Po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu płatności Sklep potwierdzi rejestrację zamówienia przesyłając na adres mailowy Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia wskazując rodzaj zakupionego Ebooka oraz jego cenę, format wybranego pliku, termin w jakim plik będzie możliwy do pobrania oraz szczegółowe warunki licencyjne jeśli występują.

8. Po dokonaniu przez Klienta płatności Sklep prześlę na adres poczty elektronicznej Klienta link umożliwiający pobranie Ebooka na urządzenie. Dostawa Ebooka następuje tylko i wyłącznie drogą elektroniczną i jest bezpłatna.

9. Umowę uważa się za zawartą z chwilą dokonania przez Klienta płatności w jeden ze sposobów oferowanych przez Sprzedawcę.

§ 5. PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskiej walucie.

2. Sprzedawca podaje ceny Ebooka na stronie internetowej Sklepu wskazując cenę netto oraz cenę brutto, tj. cenę uwzględniającą należny podatek od towarów i usług (VAT).

3. Dodatkowe rabaty lub promocje mogą być naliczane po dodaniu Ebooka do Koszyka.

4. Ceną wiążącą jest cena widoczna w zakładce Koszyk w chwili składania zamówienia.

5. Klient ma prawo dokonać wyboru sposobu płatności za zamówiony Ebook spośród form udostępnionych przez Sklep.

6. Sposób płatności za zamówiony Ebook obsługiwany jest przez podmiot obsługujący płatności internetowe, a w szczególności za płatności za pośrednictwem karty kredytowej, transakcji z wykorzystaniem kodu BLIK, przelewu online oraz przelewu tradycyjnego.

7. W celu dokonania płatności, z chwilą złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty, Klient zostanie przekierowany na stronę internetową dostawcy systemu płatności on – line „Przelewy24.pl”. Zasady dokonywania płatności on – line zostały wskazane na stronie https://www.przelewy24.pl

8. W przypadku niedokonania płatności w terminie 14 dniu od złożenia zamówienia i potwierdzania przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę zamówienie zostanie anulowane i traktowane będzie jako nieistniejące.

§ 6. FAKTURA VAT

1. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne żądanie Klienta złożone podczas składania zamówienia.

2. W celu wystawienia faktury VAT Sklep może prosić o podanie niezbędnych danych w formularzu rejestracyjnym.

3. Sklep wystawia fakturę VAT po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności.

4. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej w formacie PDF na podany przy rejestracji adres poczty

elektronicznej.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia bez podania przyczyn.

2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć oświadczenie na piśmie lub drogą elektroniczną na adres mailowy dok@weddingdream.com. Klient może w tym celu skorzystać z wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni, zwróci Klientowi otrzymane płatności. Jeżeli Klient nie wskaże innej formy – zwrot płatności nastąpi w formie, w której Klient ją zrealizował.

6. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy.

7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, który wyraził wyraźną zgodę na udostępnienie przez Sprzedawcę Ebooka przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu Konsumenta przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy. Klient wyraża taką zgodę poprzez zaznaczenie stosownej opcji w chwili składania Zamówienia w zakładce Koszyk. W przypadku braku zgody Konsumenta na udostępnienie Ebooka przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, dostawa Ebooka nastąpi po upływie terminu na odstąpienie od umowy.

8. Klient nie będący Konsumentem nie może odstąpić o umowy ani rozwiązać jej w inny sposób jeżeli zapłacił choćby część za zakupiony Ebook lub pobrał zamówionego Ebooka.

§ 8.OCHRONA PRAW AUTORSKICH ORAZ LICENCJA

1. Ebook oferowany przez Sprzedawcę stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i objęte są ochroną przewidzianą przez te przepisy.

2. Ebook dostępny w Sklepie może być zabezpieczony unikatowym Znakiem wodnym albo innym powszechnie stosowanym sposobem zabezpieczenia treści cyfrowych.

3. Klient uprawniony jest do korzystania z zakupionego Ebooka tylko na użytek własny i w granicach przewidzianych w niniejszym Regulaminie i w udzielonej licencji.

4. Warunki udzielonej licencji wynikają z niniejszego Regulaminu lub ze szczegółowych warunków licencji dotyczących Ebooka, które mogą się różnić między sobą.

5. Klient nie jest uprawniony do:

5.1. ingerowania w treść Ebooka,

5.2. wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania Ebooka lub jego fragmentu w szczególności poprzez jego wydrukowanie, kopiowanie lub przepisanie,

5.3. usuwania technicznych zabezpieczeń Ebooka, w szczególności Znaku wodnego,

5.4. wykorzystywania Ebooka w celach komercyjnych,

5.5. oddawania Ebooka w najem, do używania lub korzystania osobom trzecim.

6. Klient nie ma prawa do udzielania dalszych licencji.

7. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami licencji. Dokonując akceptacji Regulaminu Klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia licencji. Powyższe dotyczy także szczegółowych warunków licencji, jeśli zaprezentowano je odrębnie wraz z Ebookiem w szczególności podczas składania zamówienia przez Klienta.

8. W przypadku wykrycia przez Sklep działań Klienta lub osób trzecich działających na zlecenie lub w porozumieniu z Klientem naruszających prawa autorskie do Ebooka, Sklep może dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.

§ 9. REKLAMACJE I SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja może być złożona w szczególności gdy:

2.1. Klient nie otrzyma linku do Ebooka oraz informacji o sposobie jego pobrania w terminie 12 godzin od dokonania zapłaty.

2.2. otrzymany plik Ebooka okaże się uszkodzony lub jego odtworzenie na właściwym do tego urządzeniu nie będzie możliwe.

3. Klient może złożyć reklamacje w formie pisemnej wysyłając reklamacje na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej marta@fitfreakmom.pl.

4. Sklep poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości mailowej.

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni wymieni Ebooka na wolnego od wad lub zwróci Klientowi równowartość uiszczonej ceny. Jeżeli Klient nie wskaże innej formy – zwrot płatności nastąpi w formie, w której Klient ją zrealizował.

6. Reklamacje należy zgłosić w terminie jednego roku od dnia pierwszego pobrania Ebooka. Reklamacje zgłaszane po upływie tego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/ sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Ebooka bez wad.

2. Sklep nie gwarantuje, że każde urządzenie elektroniczne prawidłowo odtworzy Ebooka, nawet jeżeli jego producent zapewnia o zgodności urządzenia z Ebookami zapisanymi w określonym formacie. W przypadku wątpliwości należy zapoznać się z instrukcją urządzenia końcowego i sprawdzić obsługiwany format plików.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia spowodowany Siłą wyższą.

4. Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o braku możliwości zrealizowania zamówienia z powodu wystąpienia Siły wyższej.

5. Jeżeli Siła wyższa wystąpi po dokonaniu płatności przez Klienta, a realizacja zamówienia nie będzie mogła zostać zrealizowana w terminie trzech dni roboczych od dnia zapłaty, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków w formie, w której Klient ją zrealizował, a umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działalność administratorów serwerów pocztowych Klienta, w szczególności za blokowanie przesyłania wiadomości mailowych na adres podany przez Klienta przy rejestracji, a także za blokowanie i usuwanie wiadomości mailowych przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu elektronicznym Klienta.

§ 11. DANE OSOBOWE

1. Sprzedawca pozostaje Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe Klienta podane w procesie składania zamówienia przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie

3. Więcej informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o prawach konsumenta.

2. Umowa sprzedaży Ebooka podlega prawu polskiemu.

3. Postanowienia Regulaminu ograniczające prawa Konsumentów wynikające właściwych przepisów prawa nie znajdują zastosowania w odniesieniu do Konsumentów.

4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży Ebooka jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyjątkiem umów zawartych z Konsumentami.

5. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zostają wyłączone. Postanowienie to nie odnosi się do umów zawieranych z Konsumentami.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z Ebooka. Postanowienie to nie odnosi się do umów zawieranych z Konsumentami.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2020 roku.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi dotyczącymi świadczenia usług oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.

9. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu przesyłając nową treść Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz udostępniając nową treść regulaminu na stronie internetowej Sklepu.

10. Do Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili składania Zamówienia.

11. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

formularz odstąpienia od umowy

Postaw mi kawę na buycoffee.to